Giấy khen danh hiệu thi đua cá nhân đạt thành tích CSTĐCS và danh hiệu tập thể LĐTT

122