Khoa Mắt, Tai – Mũi – Họng

I. BỘ PHẬN MẮT
A. QUY ĐỊNH CHUNG:

 1. Khoa Mắt là khoa lâm sàng thực hiện khám bệnh chữa bệnh bằng phương pháp nội khoa, ngoại khoa phù hợp với nhiệm vụ của phân hạng bệnh viện.
 2. Khoa được bố trí liên hoàn, hợp lý, buồng điều trị người bệnh sau phẫu thuật được xây dựng thoáng mát, không quá sáng.
 3. Trang bị y tế phải đồng bộ, đúng chuyên khoa theo phân hạng bệnh viện.
 4. Chỉ đạo tuyến dưới, đào tạo cán bộ chuyên khoa và tham gia tuyên truyền, giáo dục sức khỏe phòng chống bệnh mắt tại cộng đồng.

B. QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

1. Tại buồng khám bệnh chuyên khoa mắt của khoa khám bệnh:
a. Các thành viên của buồng khám bệnh phải đặc biệt chú ý thực hiện quy chế công tác khoa khám bệnh, quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện và quy chế quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế.
b. Một số công tác đặc thù khi khám bệnh chuyên khoa mắt:

 • Trưởng khoa khám bệnh có trách nhiệm:
 • Bố trí buồng tiếp đón người bệnh, nơi đo thị lực, nơi thử kính.
 • Buồng đo nhãn áp.
 • Buồng tối khám mắt.
 • Buồng thủ thuật.
 • Buồng xét nghiệm.
 • Bác sĩ khám bệnh có trách nhiệm:
 • Thực hiện quy chế điều trị ngoại trú.
 • Thăm khám người bệnh tỉ mỉ, thận trọng, nhẹ nhàng; khám xong ghi kết quả vào hồ sơ bệnh án, có minh họa tổn thương bệnh lý trên hình vẽ cụ thể và chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng.

2. Tại khoa điều trị và buồng thủ thuật:
a. Các thành viên trong khoa phải đặc biệt chú ý thực hiện quy chế công tác khoa nội, quy chế công tác khoa ngoại, quy chế công tác khoa phẫu thuật – gây mê hồi sức, quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện, quy chế quản lý và sử dụng vật tư thiết bị y tế.
b. Phẫu thuật viên phải bảo đảm tiêu chuẩn tại quy chế công tác khoa phẫu thuật – gây mê hồi sức.
c. Một số công tác đặc thù của khoa điều trị:

 • Trưởng khoa mắt có trách nhiệm:
 • Bố trí người bệnh nằm điều trị vào từng buồng bệnh: nội, ngoại, bán phần trước, bán phần sau và cách ly.
 • Phân công bác sĩ điều trị chịu trách nhiệm sử dụng và bảo quản các máy hiện đại, đắt tiền và báo cáo giám đốc bệnh viện ra quyết định.
 • Duyệt phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ theo quy định của Nhà nước.
 • Bác sĩ điều trị có trách nhiệm:
 • Theo dõi người bệnh, phát hiện tai biến sau phẫu thuật để xử lý kịp thời.
 • Trực tiếp thay băng, cắt chỉ các phẫu thuật ở mắt.
 • Kết hợp theo dõi diễn biến lâm sàng với chỉ định các xét nghiệm và tận dụng các phương tiện sẵn có để xác định bệnh.
 • Phẫu thuật viên có trách nhiệm:
 • Thực hiện phẫu thuật, thủ thuật theo sự phân công của trưởng khoa.
 • Chỉ được làm phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ khi được giao trách nhiệm và người bệnh đã được duyệt.
 • Điều dưỡng có trách nhiệm:
  Chăm sóc người bệnh theo quy chế chăm sóc người bệnh toàn diện.

II. BỘ PHẬN TAI – MŨI – HỌNG
A. QUY ĐỊNH CHUNG:

 1. Khoa Tai – Mũi – Họng là khoa lâm sàng, khám bệnh chữa bệnh bằng phương pháp nội khoa và ngoại khoa.
 2. Khoa được bố trí địa điểm liên hoàn, hợp lý từ khoa khám vào khoa điều trị.
 3. Trang thiết bị y tế phải đồng bộ, đúng chuyên khoa theo phân hạng bệnh viện.
 4. Chỉ đạo tuyến dưới, đào tạo cán bộ chuyên khoa và tham gia tuyên truyền, giáo dục sức khỏe phòng bệnh Tai – Mũi – Họng tại cộng đồng.

B. QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

1. Tại buồng khám bệnh chuyên khoa Tai – Mũi – Họng của khoa khám bệnh:
a. Các thành viên của buồng khám bệnh phải đặc biệt chú ý thực hiện quy chế công tác khoa khám bệnh, quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện.
b. Một số công tác đặc thù khi khám chuyên khoa Tai – Mũi – Họng:

 • Trưởng khoa khám bệnh có trách nhiệm:
 • Bố trí buồng khám chuyên khoa liên hoàn.
 • Buồng làm thuốc ngoại trú.
 • Buồng khí dung.
 • Buồng thủ thuật.
 • Bảo đảm trang thiết bị y tế theo phân hạng bệnh viện.
 • Bác sĩ khám bệnh có trách nhiệm:
 • Thực hiện quy chế điều trị ngoại trú.
 • Khám bệnh tỉ mỉ, thận trọng, nhẹ nhàng; khám xong ghi hồ sơ bệnh án, có minh họa tổn thương bệnh lý bằng hình vẽ, chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng.
 • Kết hợp khám lâm sàng với sử dụng thiết bị hiện có để chẩn đoán chính xác.

2. Tại khoa điều trị và buồng thủ thuật:
a. Các thành viên trong khoa phải đặc biệt chú ý thực hiện quy chế công tác khoa nội, quy chế công tác khoa ngoại, quy chế công tác khoa phẫu thuật – gây mê hồi sức, quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện và quy chế quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế.
b. Phẫu thuật viên Tai – Mũi – Họng phải bảo đảm tiêu chuẩn quy định tại quy chế công tác khoa phẫu thuật – gây mê hồi sức.
c. Một số công tác đặc thù của chuyên khoa:

 • Trưởng khoa Tai – Mũi – Họng có trách nhiệm:
 • Bố trí liên hoàn, hợp lý buồng nội soi, buồng đo thính lực, buồng thăm dò chức năng tiền định và thính lực theo phân hạng của bệnh viện.
 • Duyệt người bệnh được phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ theo đúng quy định của Nhà nước.
 • Bác sĩ điều trị có trách nhiệm:
 • Theo dõi sát người bệnh, phát hiện các tai biến sau phẫu thuật, thủ thuật để xử lý kịp thời.
 • Trực tiếp thay băng, cắt chỉ cho người bệnh.
 • Phẫu thuật viên có trách nhiệm:
 • Thực hiện phẫu thuật, thủ thuật theo sự phân công của trưởng khoa.
 • Chỉ được làm phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ khi được giao trách nhiệm và người bệnh đã được duyệt.
 • Điều dưỡng có trách nhiệm:
  Chăm sóc người bệnh theo quy chế chăm sóc người bệnh toàn diện.