Phòng Điều dưỡng

Nhiệm vụ:

 • Chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh.
 • Tổ chức thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của phòng Điều dưỡng
 • Hỗ trợ Điều dưỡng trưởng khoa, Hộ sinh trưởng, Kỹ thuật viên trưởng khoa xây dựng kế hoạch chăm sóc người bệnh tại các khoa và theo dõi triển khai thực hiện;
 • Phối hợp với phòng Tổ chức hành chính xây dựng bản mô tả công việc cho điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên trong bệnh viện trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt;
 • Tổ chức công tác giám sát sự thực hiện các quy định kỹ thuật bệnh viện, các quy định chuyên môn của Bộ Y tế và của bệnh viện. Báo cáo kịp thời cho Giám đốc bệnh viện các việc đột xuất có liên quan đến công tác chăm sóc xảy ra ở các khoa;
 • Tham gia nghiên cứu khoa học, huấn luyện trong lĩnh vực chăm sóc người bệnh;
 • Tham gia Hội đồng khoa học kỹ thuật xây dựng kế hoạch mua sắm, vật tư tiêu hao và dụng cụ y tế và giám sát sử dụng vật tư tiêu hao bảo đảm hợp lý và hiệu quả;
 • Hướng dẫn, kiểm tra việc ghi chép điều dưỡng của điều dưỡng viên, hộ sinh viên và kỹ thuật viên trong bệnh viện;
 • Bình phiếu chăm sóc điều dưỡng định kỳ
 • Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn tổ chức giám sát công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;
 • Ủy viên thường trực kiêm Thư ký Hội đồng người bệnh cấp bệnh viện;
 • Định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;
 • Tham gia hội đồng thi đua khen thưởng xét thu nhập tăng thêm của bệnh viện;
 • Tham gia tổ khám sức khỏe định kỳ;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.

Quyền hạn:

Chủ trì các cuộc họp điều dưỡng trưởng khoa của bệnh viện;

Phối hợp với các khoa, phòng khác đề xuất ý kiến với Giám đốc về:

Tuyển dụng, thuyên chuyển, bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm Điều dưỡng trưởng khoa, Hộ sinh trưởng khoa và Kỹ thuật viên trưởng khoa

Phối hợp với các khoa, phòng liên quan trình Giám đốc bệnh viện điều động tạm thời điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên để kịp thời chăm sóc người bệnh.