Phòng Kế hoạch tổng hợp

1. CHỨC NĂNG

Phòng Kế hoạch tổng hợp của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

 • Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.
 • Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.
 • Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.

2. NHIỆM VỤ

Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện:

 • Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.
 • Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện. Phối hợp với Trường để tổ chức thực hành cho học viên.
 • Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.
 • Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.
 • Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.
 • Tổ chức việc điều phối công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện.
 • Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.
 • Tổ chức công tác thường trực, giao ban toàn bệnh viện.
 • Thực hiện và giám sát quy chế chuyên môn toàn bệnh viện.
 • Thực hiện nhiệm vụ, chức năng Y tế cơ quan được quy định tại Khoản 2,3 Điều 5. Quy chế tổ chức và hoạt động của hệ thống làm công tác bảo hộ lao động trong các cơ sở y tế (ban hành theo Quyết định số 3079 /QĐ-BYT ngày 21 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

3. TỔ CHỨC

Phòng Kế hoạch tổng hợp hiện có 07 nhân sự, gồm:

 1. BSCKI.Thạch Thị Kim Loan – Trưởng phòng
 2. Cn. Huỳnh Dương Tuấn, nhân viên
 3. Cn. Huỳnh Vĩnh Nghiệp, nhân viên
 4. ĐDCĐ. Lê Thị Thùy Dương (Chuyên trách Y tế cơ quan), nhân viên
 5. Ks. CNTT. Nguyễn Công Nghiệp, nhân viên
 6. Ks. CNTT Lưu Tuấn Anh, nhân viên
 7. Ks. CNTT Lữ Minh Liềng, nhân viên

3.1. Các bộ phận công tác chính:

* Tổ 1:

 • Kế hoạch, báo cáo
 • Văn thư, lưu trữ

* Tổ 2:

 • Quản lý chất lượng
 • Nghiên cứu khoa học
 • Đào tạo

* Tổ 3: 

 • Quản trị mạng (phần mềm quản lý Bệnh viện)
 • Thống kê 
 • Bảo hiểm Y tế
 • Truyền thông quảng bá, Quản lý và phát triển trang Web Bệnh viện.

*Tổ 4

Gồm 02 bộ phận:

 • Y tế cơ quan: Thực hiện nhiệm vụ, chức năng Y tế cơ quan được quy định tại Khoản 2,3, Điều 5. Quy chế tổ chức và hoạt động của hệ thống làm công tác bảo hộ lao động trong các cơ sở y tế (ban hành theo Quyết định số 3079 /QĐ-BYT ngày 21 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 
 • An toàn vệ sinh lao động: Người có nhiệm vụ thực hiện công tác An toàn vệ sinh lao động – Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh có trách nhiệm thực hiện các quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của người làm công tác An toàn vệ sinh lao động được quy định tại Khoản 2, 3, Điều 72. Luật An toàn vệ sinh lao động (Quốc hội: số 84/ 2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015).

Sơ đồ tổ chức