Phòng Tài chính – Kế toán

A. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC CỦA PHÒNG

Phòng Tài chính – Kế toán của Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện.
I. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

 1. Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện lập dự toán thu chi của Bệnh viện và tổ chức thực hiện khi dự toán khi được phê duyệt.
 2. Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.
 3. Căn cứ dự toán thu chi của Bệnh viện, tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.
 4. Tổ chức công tác kế toán trong Bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của Bệnh viện.
 5. Định kỳ phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.
 6. Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.
 7. Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của Bệnh viện.

II. Tổ chức hoạt động

Phòng Tài chính – Kế toán hiện có 06 viên chức:

 1. ThS. Trần Thị Tròn – Trưởng phòng
 2. CN. Nguyễn Thị Ngọc Tuyết – Nhân viên
 3. CN. Phan Thị Ngọc Mai – Nhân viên
 4. CN. Trần Thị Xuân Trang – Nhân viên
 5. CNCĐ. Lê nguyễn Tố Uyên – Nhân viên
 6. CNCĐ. Phạm Tiết Quang – Nhân viên

Các bộ phận công tác chính:

 1. Bộ phận thanh toán chi thường xuyên;
 2. Bộ phận thanh quyết toán BHYT;
 3. Bộ phận thu viện phí.
  Ghi chú: Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh trực thuộc Trường Đại học Trà Vinh và Bệnh viện chưa hoạt động tự chủ nên tất cả các nguồn thu – chi đều được Phòng Tài chính – Kế toán Bệnh viện tổng hợp nộp và gửi thanh toán về Phòng Kế hoạch – Tài vụ thuộc Trường. Do đó, Bệnh viện không có quyết định phân công thủ quỹ của Bệnh viện mà Phòng Tài chính – Kế toán chịu trách nhiệm lập bảng phân công một viên chức thuộc Phòng thực hiện công tác thủ quỹ của Phòng và hàng ngày nhận tiền từ bộ phận thu phí để đi ngân hàng nộp tiền vào tài khoản của Trường mở tại Ngân hàng;

B. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TỪNG BỘ PHẬN THUỘC PHÒNG
I. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng phòng
Dưới sự lãnh đạo của Giám đốc bệnh viện, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán chịu trách nhiệm giúp Giám đốc tổ chức, thực hiện việc thu, chi tài chính trong Bệnh viện theo đúng quy định, cụ thể như sau:

1. Nhiệm vụ

 • Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và bộ phận tài chính cấp trên về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện.
 • Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của Phòng Tài chính – Kế toán.
 • Phân công công việc hợp lý đối với các thành viên trong phòng. Thường xuyên có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, giám sát mọi hoạt động kinh tế tài chính trong Bệnh viện. Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho các thành viên trong phòng.
 • Điều hành các hoạt động nghiệp vụ tài chính kế toán cho phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, các chế độ chính sách của Nhà nước.
 • Xây dựng dự toán thu chi của toàn Bệnh viện nhằm đảm bảo cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 • Thực hiện tốt chế độ sổ sách, báo cáo thanh toán, quyết toán, kiểm kê định kỳ.
 • Giám sát các hoạt động kinh tế tài chính của đơn vị.

2. Quyền hạn

 • Chủ trì giao ban Phòng hàng ngày và dự giao ban Bệnh viện.
 • Bố trí nhân lực trong Phòng cho phù hợp với công việc.
 • Kiểm tra theo pháp lệnh kế toán thống kê và điều lệ tổ chức kế toán Nhà nước để báo cáo Giám đốc và cơ quan tài chính cấp trên.
 • Trong trường hợp thu chi không đúng chế độ thì được quyền báo cáo Giám đốc và cơ quan tài chính cấp trên theo quy định hiện hành.
 • Nhận xét các thành viên trong phòng về năng lực, khả năng chuyên môn, tinh thần phục vụ trình giám đốc xét khen thưởng, đề bạt hoặc kỷ luật.
 • Được tham gia các hội đồng theo quy định của Nhà nước và sự phân công của Giám đốc.

II. Bộ phận thanh toán chi thường xuyên
Gồm có 02 thành viên:

 1. CN. Nguyễn Thị Ngọc Tuyết
 2. CN. Phan Thị Ngọc Mai

1. Nhiệm vụ

 • Theo dõi quyết toán Hợp đồng mua bán thuốc, hóa chất xét nghiệm và vật tư y tế tiêu hao tại Bệnh viện với phòng KHTV;
 • Theo dõi tình hình nhập kho, xuất kho, tồn kho vật tư y tế, thuốc, hoá chất… (Định kỳ cuối mỗi tháng, mỗi quý, mỗi năm phối hợp bộ phận Dược tiến hành kiểm kê thực tế thuốc, hóa chất, vật tư y tế);
 • Phối hợp bộ phận Dược đảm bảo đáp ứng kịp thời khi đơn vị có nhu cầu sử dụng, đồng thời tổng hợp các đơn đặt hàng mua thuốc, hóa chất, vật tư từ bộ phận Dược trình ký;
 • Theo dõi chi họat động thường xuyên của Bệnh viện;
 • Hàng ngày thực hiện thanh quyết toán các chứng từ chuyển khoản gửi Phòng Kế hoạch – Tài vụ (Tiền lương ngoài giờ; Hợp đồng trách nhiệm Bác sĩ, Dược sĩ; Các khoản phụ cấp phẩu thuật, thủ thuật; Tiền xăng, điện thoại, công tác phí; Hợp đồng quét dọn, vệ sinh; Hợp đồng xử lý chất thải; Hợp đồng mua vật tư, thiết bị văn phòng; Hợp đồng liên kết khám chữa bệnh với các cơ sở KCB khác, Hợp đồng Bác sĩ tham gia khám chữa bệnh tại phòng khám; Thanh toán các khoản làm thêm không thường xuyên của viên chức; Các chế độ khác có liên quan đến Bệnh viện, …);
 • Kiểm tra, lập các phiếu thu – chi và quyết toán tháng với Phòng Kế hoạch – Tài vụ (ngày cuối cùng của tháng);
 • Lập các báo cáo theo lĩnh vực được phân công khi coa yêu cầu.

2. Quyền hạn

 • Đề xuất và tham mưu kịp thời với Trưởng phòng về những công việc phát sinh liên quan đến nhiệm vụ được phân công;
 • Được tham gia các hội đồng theo quy định của Nhà nước và sự phân công của Trưởng phòng.

III. Bộ phận thanh toán quyết toán BHYT
Gồm có 01 thành viên: CN. Trần Thị Xuân Trang

1. Nhiệm vụ

 • Theo dõi quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT của bệnh nhân với cơ quan BHXH tỉnh; Thực hiện đẩy bảng kê KCB nội trú lên cổng BH trong giờ hành chính;
 • Đề xuất, tham mưu với Tổ giám sát, quản lý công tác BHYT của Bệnh viện về các vấn đề liên quan đến thanh, quyết toán, báo cáo với cơ quan BHXH tỉnh Trà Vinh;
 • Thực hiện các báo cáo theo văn bản của BHXH Trà Vinh và BHXH Việt Nam;
 • Chịu trách nhiệm lập biên bản giải trình, thuyết minh các vấn đề liên quan đến chi phí khám chữa bệnh BHYT để trình lãnh đạo Bệnh viện;
 • Chịu trách nhiệm nhận bảng kê KCB hàng tháng từ tổ thu phí để lưu trữ theo qui định;
 • Chịu trách nhiệm cập nhật văn bản liên quan đến thanh toán BHYT và báo cáo với Trưởng phòng, Ban Giám đốc Bệnh viện.

2. Quyền hạn

 • Đề xuất và tham mưu kịp thời với Trưởng phòng về những công việc phát sinh liên quan đến nhiệm vụ được phân công;
 • Được tham gia các hội đồng theo quy định của Nhà nước và sự phân công của Trưởng phòng.

IV. Bộ phận thu viện phí
Gồm có 02 thành viên:

 1. CNCĐ. Lê Nguyễn Tố Uyên
 2. CNCĐ. Phạm Tiết Quang

1. Nhiệm vụ

 • Chịu trách nhiệm thu viện phí ngoại, lập bảng kê thu tiền gồm: Bảng kê thu tiền mặt và bảng kê hóa đơn chuyển khoản và nộp tiền về Phòng Tài chính – Kế toán hàng ngày tại Bệnh viện;
 • Quản lý biên lai, hóa đơn thu tiền (nếu có) và báo cáo với Phòng Tài chính – Kế toán;
 • Lập báo cáo tình hình thu phí tại Bệnh viện về Phòng Tài chính – Kế toán để quyết toán với Phòng Kế hoạch –Tài vụ gồm: Bảng kê thu tiền mặt và bảng kê hóa đơn chuyển khoản (ngày cuối cùng của tháng);
 • Kiểm tra, sắp xếp và ký tên vào bảng kê chi phí KCB BHYT của bệnh nhân hàng ngày và hàng tháng bàn giao cho viên chức phụ trách lưu trữ bảng kê KCB trước ngày 07 hàng tháng;
 • Hàng ngày tổng hợp tiền mặt tại Bệnh viện để đi ngân hàng nộp tiền vào tài khoản của Trường;
 • Sắp xếp chứng từ đưa vào lưu trữ thuộc lĩnh vực phụ trách và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công;
 • Thực hiện đẩy bảng kê KCB nội trú lên cổng BH.

2. Quyền hạn

 • Đề xuất và tham mưu kịp thời với Trưởng phòng về những công việc phát sinh liên quan đến nhiệm vụ được phân công;
 • Được tham gia các hội đồng theo quy định của Nhà nước và sự phân công của Trưởng phòng.