Phòng Vật tư – Thiết bị y tế

1. CHỨC NĂNG:
Phòng Vật tư – Thiết bị y tế của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác thiết bị y tế trong Bệnh viện.

2. NHIỆM VỤ:
a. Lập kê hoạch và cung ứng vật tư, thiết bị y tế bệnh viện

Căn cứ kế hoạch chung của Bệnh viện lập dự trù và tổng hợp kế hoạch mua sắm, sửa chữa, bảo trì, hiệu chuẩn, thanh lý công cụ, dụng cụ, máy móc, thiết bị y tế trong Bệnh viện trình Giám đốc duyệt và phối hợp thực hiện việc cung cấp công cụ, dụng cụ, máy móc, thiết bị y tế theo kế hoạch được duyệt.

Tổ chức thực hiện mua sắm công cụ, dụng cụ, máy móc, thiết bị y tế (khi có phân cấp của Trường Đại học Trà Vinh); Phối hợp với Phòng Quản trị Thiết bị nhận và phân bổ công cụ, dụng cụ, máy móc thiết bị khi được mua về.

Cung ứng đầy đủ các thiết bị y tế, vật tư tiêu hao theo kế hoạch đã duyệt.

Xây dựng phương án lắp đặt cải tạo máy theo quy phạm Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam để trình cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền.
b. Quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế bệnh viện

Tổ chức và thực hiện lập hồ sơ, lí lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng các quy định về vận hành, bảo quản và kĩ thuật an toàn sử dụng máy. Đối với những máy đắt tiền, quý hiếm phải phân công người trực tiếp bảo quản và sử dụng.

Tổ chức thực hiện kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị y tế theo định kì và theo yêu cầu của các khoa, phòng.

Tổ chức và thực hiện kiểm tra định kì và đột xuất việc sử dụng và bảo quản máy móc thiết bị y tế. Khi kiểm tra phải ghi nhận xét và kí tên vào hồ sơ lí lịch máy.

Kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mục quy định của Nhà nước.

Định kì đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện báo cáo Giám đốc.

Tổ chức học tập cho các thành viên trong bệnh viện hoặc các bệnh viện tuyến dưới học tập về bảo quản, sử dụng, sửa chữa thiết bị y tế nhằm nâng cao tay nghề và sử dụng thiết bị y tế có hiệu quả.
c. Quản lý công tác điện, nước, hệ thống xử lý chất thải

Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hệ thống oxy và xử lý chất thải bệnh viện.

Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.
d. Quản lý công tác phòng

Triển khai, thực hiện quy chế hoạt động của Phòng căn cứ vào quy chế bệnh viện, các quy định khác của nhà nước, Nghành, Bộ Y tế và Bệnh viện; Tổ chức giao ban phòng, tham gia giao ban bệnh viện.

Thực hiện chống thất thoát, lãng phí trong mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng công cụ, dụng cụ, thiết bị y tế theo qui định.

Thực hiện công tác tổng hợp và thống kê máy móc, vật tư, trang thiết bị… báo cáo theo quy định;

Thực hiện công tác chấm công và lập lịch trực điện, nước, thiết bị ý tế cho nhân viên của phòng

Lưu trữ hồ sơ quản lý tài sản vả các hợp đồng thương mại thuộc lĩnh vực phòng phụ trách

3. QUYỀN HẠN

Được tự chủ trong các hoạt động được giao theo phân cấp của Bệnh viện

Có quyền đề xuất, kiến nghị với Giám đốc bệnh viện về các vấn đề liên quan đến hoạt động của phòng.

4. TỔ CHỨC:
4.1. Các bộ phận:
a. Bộ phận Theo dõi sổ sách, báo cáo, lưu trữ hồ sơ mua sắm, sửa chửa, bảo trì, hiệu chuẩn công cụ, dụng cụ, máy móc thiết bị y tế.
b. Bộ phận theo dõi kiểm tra vận hành, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chuẩn công cụ, dụng cụ, máy móc thiết bị y tế.
c. Bộ phận theo dõi vận hành, sửa chữa điện, nước, máy phát điện, hệ thống PCCC, hệ thống khí và hệ thống xử lý chất thải.
4.2. Lãnh đạo:
a. Trưởng phòng
b. 01 Phó trưởng phòng

Sơ đồ tổ chức: