Thông báo chiêu sinh mở lớp Siêu âm thực hành

877
2023-04-06-TB-Sieu-sinh-lop-sieu-am-thuc-hanh

Tải phiếu đăng ký: https://docs.google.com/document/d/1-Gb3ae0ZyHgTQbjvzj79x6yZXLi9O79Z/edit?usp=sharing&ouid=114998337156489973165&rtpof=true&sd=true

Tải sơ yếu lý lịch: https://docs.google.com/document/d/16d-XUyQbo1dyyM1RjvApQN0d2_9vWwDK/edit?usp=sharing&ouid=114998337156489973165&rtpof=true&sd=true