Thông báo nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương

256

(TVUH) – Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh thông báo nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021.

Thời gian nghỉ: thứ 4 ngày 21/4/2021 (hoạt động trở lại vào ngày 22/4).

Lưu ý: Cấp cứu và khu nội trú vẫn làm việc 24/24.

2021-04-14_Thongbaonghigiotohungvuong2021