Thông báo nghỉ lễ 30/4 – 01/5/2021

300

(TVUH) – Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh thông báo nghỉ lễ 30/4 – 01/5/2021 cụ thể như sau:

2021-04-28-TBVe-viec-nghi-le-30.4-va-01.5.2021