Thông báo nghỉ tết Dương lịch năm 2023

331

Bệnh viện tạm ngưng cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú 03 ngày, từ ngày 31/12/2022 đến hết ngày 02/01/2023.

Hoạt động trở lại vào ngày 03/01/2023.

Lưu ý: Trong thời gian nghỉ tết Khu nội trú và Cấp cứu vẫn làm việc 24/24.

2022ThongbaonghitetDL