Thông báo tăng cường công tác chống dịch Covid-19

343

Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh, Bệnh viện thông báo:

20201130tbcovid19