Thông báo về việc thăm bệnh và thời gian thăm bệnh

345

Căn cứu tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh đã được kiểm soát ổn định, Bệnh viện Trường ĐHTV thông báo như sau:

2022-05-22-Thong-bao-thoi-gian-tham-benh